Idag kan jag presentera bevis på att det finns ett samband mellan ångest, depressioner och sömnproblem och vaccinerna mot covid-19! Min egen teori får alltså stöd i hundratals vetenskapliga rapporter.

Det här är det femte inlägget i min granskning av biverkningar av de olika vaccinerna mot covid-19. I  inlägget presenterar jag resultat från en lång rad medicinska rapporter från hela världen och som redovisar psykiatriska störningar som depression, ångest och oro, sömnlöshet, hjärndimma, koncentrationssvårigheter, mental trötthet, känslor av meningslöshet och självmordstankar som biverkningar av covid-vaccinerna, biverkningar som jag själv har lidit av i över tre år och som jag har redovisat i mina tidigare inlägg.

Med detta inlägg vill jag visa att det finns starka indikationer på att min långvariga depression kan ha haft ett samband med vaccinationen mot covid-19. Många människor världen över har nämligen drabbats av samma biverkningar som jag. 

Psykiska störningar
Bild: Nya ledarskapet

Självklart kan ingen forskare, psykiater eller läkare med hundraprocentig säkerhet slå fast att alla psykiska störningar under och efter pandemin är biverkningar av covid-vaccinerna. Det kan ju även finnas andra orsaker till depression och mental ohälsa. Samtidigt har jag själv i min granskning kunnat konstaterat att de psykiatriska biverkningarna av vaccinerna har underskattats både i forskningen och i debatten.

Dessutom är jag övertygad om att psykiatriska biverkningar efter covidvaccinationerna är kraftigt underrapporterade. De som har drabbats av en depression kanske inte ens har tänkt på att depressionen kan ha haft med vaccinet att göra.

Symptom på hjärtmuskelinflammation (Myokardit), en sjukdom som främst drabbar unga män
Bild: Manhattan Cardiology

Annat är det med fysiska biverkningar. Därför har också det största intresset riktats mot fysiska, och  mer handfasta och påtagliga, biverkningar av covid-vaccinerna som t ex hjärtmuskelinflammation, blodproppar, hjärninflammation, hjärnhinneinflammation och inflammation i ryggmärgen, med andra ord sjukdomar som läkare kan diagnosticera  med hjälp av blodprover, prover på ryggmärgsvätska, magnetröntgenundersökningar med mera och som därför kan ge en säkrare sjukdomsbild än psykiska åkommor. 

De fysiska och neurologiska biverkningarna ska jag granska i kommande inlägg. De har varit många under coronapandemin, betydligt fler än någon hade kunnat föreställa sig – och många mycket allvarliga, vissa till och med dödliga.

En patient vaccineras med en vaccinspruta mot covid-19
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Informationen till den svenska allmänheten om vaccinernas biverkningar har däremot varit bristfällig. Svenska myndigheter har ogärna  velat prata om biverkningar av covid-vaccinerna av oro för att folk ska sluta att vaccinera sig. Många människor har därför aldrig hört talas om hur många, ibland mycket allvarliga, biverkningar som har konstaterats av covidvaccinerna. Därför är det hög tid att prata om det nu. 

Olika sorters covornavacciner – som flera av dem har gett ibland svåra biverkningar
Bild: Imago-images.com/köpt bild

Jag vill understryka att de psykiatriska och fysiska biverkningar som patienter och sjukvårdspersonal har rapporterat in i olika länder och som ligger till grund för de flera hundra rapporter som jag har gått igenom självfallet är få i förhållande till det totala antalet vaccindoser mot covid-19 som har delats ut i världen sen slutet av 2020. Fram till idag har närmare 15 miljarder vaccindoser administrerats över hela jordklotet! De tre största vaccinsorterna är Pfizers, Moderna och AstraZeneca.

Följande illustration bekräftar inställningen till psykiatriska biverkningar som detta inlägg ska handla om:

Översättning från engelska: ”Vaccination i allmänhet är ett säkert förfarande. Emellertid drabbas en liten minoritet av psykiatriska biverkningar efter vaccinering mot Covid-19.”

Detta skrevs i maj 2022. Efter det har antalet vaccineringar fortsatt att öka i allt högre takt samtidigt som de experternas kunskaper om biverkningarna har ökat. I längden gick det ju inte att bortse från biverkningarna eftersom det låg i allas intresse att framställa så säkra vacciner som möjligt. Så här lät det därför i en rapport från 2023 i den europeiska tidskriften European Journal of Medical Reports:


Översättning: ”Samtidigt finns det många rapporter om biverkningar hos dem som har vaccinerats med covidvaccin. Enligt dessa rapporter kan ett vaccin ha en negativ påverkan, framförallt på nervsystemet.”

Ett ärligt erkännande, måste man säga. Detta resonemang gäller förstås även biverkningar i form av fysiska, neurologiska och autoimmuna sjukdomar. De senare är sjukdomar som uppstår när immunförsvaret angriper den egna kroppens celler och vävnader. När jag har gått igenom rapporterna om biverkningar av covidvaccinerna har det slagit mig hur oerhört många de biverkningar är som gäller just autoimmuna sjukdomar. Det är djupt oroande att vårt eget immunförsvar fungerar så dåligt.

Deprimerad kvinna

I det här inlägget ska jag alltså koncentrera mig på de psykiatriska biverkningarna, alltså de biverkningar som har lett till psykisk ohälsa, psykoser, ångest, depressioner, sömnproblem och självmordsförsök men även hur vaccinerna i vissa fall har triggat fram psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Likheter

En intressant iakttagelse är att det råder stora likheter mellan sjukdomssymptomen hos dem som har varit svårt drabbade av själva infektionen covid-19 (SARS-CoV-2) och biverkningarna av vaccinerna mot just denna infektion! Detta bekräftas av flera forskare. I en studie läser jag följande:

”Eftersom vaccinationen mot covid-19-viruset framkallar en immunreaktion som liknar den ”riktiga” infektionen kan man anta att vaccinet triggar fram liknande följdsjukdomar. Fallbeskrivningar av olika psykiatriska symptom som har följt på en covidinfektion har redan dokumenterats i den medicinska litteraturen.”   

En asiatisk sjuksköterska ger en äldre man en vaccindos under pandemin.
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Det här är egentligen inte konstigt med tanke på att vaccinets uppgift ju är att ”härma”, d v s imitera, coronaviruset för att kroppen ska kunna bilda antikroppar med uppgift att skydda oss från att drabbas av en allvarlig och även dödlig covidinfektion. Om kroppen utsätts för en smittsam organism (t ex ett virus) kommer den att kunna motarbeta viruset snabbare med hjälp av ett vaccin. Sen beror de flesta biverkningarna förstås på hur kroppen svarar på vaccinet. Det varierar från individ till individ. Ibland kan det gå riktigt illa.

Coronavirus

När det gäller själva covidinfektionen har det visat sig att patienten inte bara drabbas av normala milda biverkningar som värk i vaccinationsarmen, yrsel, illamående, feber, värk i muskler och leder och allmän sjukdomskänsla.

Biverkningarna kan vara allvarligare än så, särskilt när viruset attackerar hjärnan. Detta inte ovanliga fenomen beskrivs på ett intressant men skrämmande sätt av läkaren Ziyad al-Aly, MD. Han är verksam som forsknings- och utvecklingschef vid Veterans Affairs, St. Louis Health Care System, USA. Så här säger han:

Grafik: Elisabet Höglund

Det Dr. al-Aly säger om själva virusets beteende borde rimligtvis också vara tillämpligt på hur covidvaccinet i vissa fall kan bete sig när det kommer in i kroppen och väl där kan framkalla psykiska störningar, förändringar i hjärnan, störningar i hjärnans olika nervförbindelser och i hjärnans struktur, det vill säga allt som styr och påverkar vårt mående.

Oreda i hjärnan efter covid-vaccination.
Bild: vondt.net

Ziyad al-Aly framhåller att mentala biverkningar inte har med den stress att göra som uppstår när man drabbas av en infektion eller att vara sjuk och ligga på sjukhus: ”Troligare är att det handlar om biologiska drivkrafter. Viruset åstadkommer någonting i hjärnan som resulterar i allt detta,” säger al-Aly.

Detta var dramatiska nyheter för mig när jag läste det första gången. Efter det blev jag alltmer övertygad om att min egen psykiska ohälsa kan ha haft med vaccinet att göra. Visserligen har jag även varit sjuk i covid-19 minst en gång (kanske två, men den första gången gjorde jag aldrig något snabbtest) men mina depressioner började tidigare, nämligen i nära anslutning till den första vaccinationen med AstraZenecas vaccin i april 2021.

Deprimerad kvinna
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

För att visa att covid-vaccinerna i vissa fall kan ha lett till allvarliga psykiatriska biverkningar har jag tagit fram ett antal konkreta fall ur verkligheten i olika länder. Jag begränsar mig till tio enskilda fall av psykiatriska störningar efter covidvaccinationer som har presenterats i olika vetenskapliga studier och artiklar. Jag redovisar också vilket vaccin som de drabbade vaccinerades med och vilka symptom som uppträdde efter vaccinationen.

Kvinnor drabbas oftare av biverkningar än män

En intressant, men föga överraskande, iakttagelse är att betydligt fler kvinnor än män drabbas av biverkningar av vaccinerna. Det gäller inte minst psykiatriska biverkningar. Däremot var det ju fler män än kvinnor som insjuknade och avled i covid-19. Så det finns stora biologiska könsskillnader när det gäller hur en människa reagerar både på själva infektionen och på vaccinerna.

En undersökning har visat att 48 procent av kvinnorna men bara 32 procent av männen drabbades av svår psykologiskt betingad av ångest under pandemin. Samma sak  gäller människor från så kallade låginkomstområden.

Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund
Kronisk sömnlöshet – en mycket ovanlig biverkning efter covidvaccinering
Grafik: Elisabet Höglund
Grafik: Elisabet Höglund

Källa:National Library of Medicine, april 2022
Grafik: Elisabet Höglund

Ångest, depression och sömnproblem är de vanligaste psykiatriska biverkningar som kan uppträda efter covidvaccinationerna men psykoser och andra tillstånd, som t ex minnesförlust, har också konstaterats. Det här är de vanligaste symptomen på depression:

Grafik: Elisabet Höglund

Många som läser det här känner säkert igen antingen sig själva eller någon person i deras närhet. Ångest, depression och psykisk ohälsa blir allt vanligare i Sverige, särskilt bland unga människor under 30 år. Nästan var femte person i Sverige har någon gång fått diagnosen depression, alltså nästan 20 procent av befolkningen. Antalet pågående sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade under åren 2010 till 2023 från 30 000 till 90 000, alltså en tredubbling!

Ökade med 40 procent på tio år!

Efter en nedgång under pandemin började antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser återigen att öka. Depression är dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Antalet ökande fall av psykisk ohälsa syns också i den ökande förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Idag äter 1.2 miljoner svenskar antidepressiva mediciner, en ökning med 40 procent på tio år.

Idag äter 1.2 miljoner svenskar antidepressiva läkemedel, en ökning med 40 procent på tio år.
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

År 2022 gjorde Folkhälsomyndigheten en intervjuundersökning om det psykiska måendet i Sverige. Svaren var ofta oroande. Staplarna i diagrammet visar omfattningen av psykisk ohälsa idag:

Andel män och kvinnor i olika åldersgrupper som uppger svåra besvär av ängslan, oro eller ångest

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2022

Som synes är den psykiska ohälsan störst bland unga kvinnor i åldern 16-29 år. Den lila stapeln visar att 23 procent av de unga kvinnorna svarade att de upplevde svåra besvär av ängslan, oro och ångest.

Jag kan också tänka mig att människor som redan plågas av psykisk ohälsa lättare kan drabbas av psykiatriska biverkningar efter covidvaccineringarna. Detta bekräftas av flera forskningsstudier som har gjorts under och efter pandemin. Och inte nog med det. Undersökningarna har dessutom visat att covidvaccinet kan ha förvärrat den psykiska ohälsan.

En stor undersökning av psykiatriska biverkningar som har gjorts i USA omfattar 241 personer, varav 80 procent var kvinnor:

Grafik: Elisabet Höglund

I dessa fall handlade det alltså om typiska symptom på mental ohälsa i form av depressioner, ångest, oro, sömnproblem, känslor av värdelöshet, hjälplöshet och oförmåga att glädjas över trevliga saker i livet. Det är exakt de symptom som har förföljt mig under mer än tre års tid. Tydligt är att jag inte har varit ensam om detta.

Här presenterar jag en stor studie av 1.7 miljoner människor bosatta i Sydkoreas huvudstad Seoul. Resultaten bekräftar det som har framgått tidigare i det här inlägget. De intervjuade sydkoreanerna visade utbredda symptom på depression, ångest, stress och sömnsvårigheter men också akuta symptom på schizofreni och bipolär sjukdom efter vaccinationerna mot covid-19: 

Den sydkoreanska studien visade också att covidvacciner även i vissa fall kan förorsaka den allvarliga neurologiska och obotliga sjukdomen narkolepsi (svåra kroniska sömnstörningar). Utöver de biverkningar som nämns på bilden ovan drabbades koreanerna även av hjärndimma och panikattacker.

Det finns ytterligare undersökningar som påvisar psykiatriska biverkningar efter vaccinering. En sådan undersökning gjordes i Saudiarabien mellan september och november 2023 och visade följande:

AstraZenecas vaccin gav flest psykiatriska biverkningar

Nästan hälften av alla konstaterade psykiatriska biverkningar drabbade dem som hade vaccinerats med Oxford-AstraZenecas vaccin och systervaccinet Covishield. Covishield tillverkas också av AstraZeneca men går under ett annat namn. I praktiken är det samma vaccin som det mer kända Vaxzevria som AstraZenecas vaccin också heter. Under pandemin användes Covishield vaccin i flera asiatiska länder.

AstraZenecas vaccin är ett så kallat virusvektorvaccin. Det betyder att vaccinet är tillverkat av ett fortfarande levande men försvagat och ofarligt virus. Viruset tas upp av cellerna i kroppen, där s k antigener bildas. Dessa antigener sätter i sin tur igång immunförsvaret.

Förutom AstraZenecas vaccin var också det amerikanska Janssens vaccin ett s k virusvektorvaccin. Båda dessa vacciner har visat sig ge flera biverkningar än de vacciner som inte har baserats på levande virus. Både AstraZenecas och Janssens vacciner försvann därför tidigt från marknaden.

Bild från ett vaccinationscenter i Dinan i franska Bretagne 2021
Bild: Imago-images.com/köpt bild

De andra två mest kända och använda vaccinerna mot covid-19 är Pfizers och Modernas vacciner. Dessa är inte byggda på ett levande virus utan på ett virus som har dödats med hjälp av värme eller kemiska preparat. Dessa vacciner kallas mRNA-vacciner.

Farligare biverkningar av AstraZenecas vaccin

Erfarenheterna från covidpandemin är att virusvektorvaccinet (AstraZenecas och Janssens vacciner) har gett betydligt allvarligare s k systemiska biverkningar än de andra vaccinerna. Systemiska kallas sådana biverkningar som kan förorsaka sjukdomar var som helst i kroppen och inte bara i ett enskilt organ eller i enskilda celler. Därmed är dessa biverkningar också farligare.

Grafik: Elisabet Höglund

Det är paradoxalt nog människans eget immunsystem som genom att överreagera framkallar biverkningar av ett vaccin. Kroppen angriper sig själv istället för den yttre fiende, t ex själva viruset eller vaccinet mot detta virus, som ju är immunförsvarets uppgift att anfalla och döda. En icke önskvärd inflammation uppstår i kroppen.

Inflammationer har länge ansetts vara bidragande orsaker till akuta psykoser. En hypotes bland forskare är att det finns ett samband, en likhet, mellan en inflammation och virusinfektionen covid-19. De fall av akuta psykoser som har upptäckts under pandemin har gällt unga människor. Psykoserna har uppträtt under de tio första dagarna efter vaccinationerna. Ingen av de drabbade hade tidigare lidit av några psykiatriska sjukdomar. Den slutsats som har dragits av detta är att psykosen måste ha triggats fram av vaccinet.

Medelålders man som lider av psykos.
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Ångest och depression förorsakas av inflammationer

Det är också känt att även ångest och depressioner kan förorsakas av inflammationer och en funktionsnedsättning i immunsystemet. Denna ”dysfunktion” gör att immunsystemet angriper kroppens egna celler och vävnader, bland annat den egna hjärnan.

Tidigare utförda studier på influensavaccin och tyfoidvaccin visade att redan dessa vaccinationer kunde förorsaka förändringar både i vårt mående och i hjärnans intellektuella, d v s kognitiva, förmåga. Detsamma gäller nu också vaccinerna mot covid-19.

Vid sidan av AstraZenecas vaccin har även Modernas vaccin förorsakat fler biverkningar än Pfizers vaccin.

Har ni orkat läsa allt?

Om ni har orkat läsa det här inlägget ända hit så kan jag bara säga grattis. Jag vet att det här har handlat om svåra frågor som få människor utanför den medicinska världen har någon kunskap om. Det har också kostat mig oändlig tid att gräva i alla rapporter och artiklar för att hitta det jag sökte. Allt har dessutom varit skrivet på engelska. Det har lett till ett tidsödande översättningsarbete.

Att översätta och tolka medicinska termer och resonemang har heller inte varit enkelt. I den text jag publicerar här har det därför säkert insmugit sig ett eller annat fel men det får jag själv stå för.

”Jag är glad för att jag hittade det jag sökte efter i de hundratals medicinska artiklar och rapporter som jag har fördjupat mig i!

Jag är i alla fall glad för att jag har konstaterat att min egen ångest och depression kan ha haft ett samband med vaccineringarna mot covid-19. De vaccinsorter jag fick (AstraZeneca och Moderna) var dessutom de som gav de flest biverkningarna.

I nästa inlägg – som kanske blir det viktigaste och mest intressanta i den här serien – kommer jag att redovisa alla de ofta helt oväntade fysiska och neurologiska biverkningar som vaccinerna mot covid-19 gav upphov till.

Håll ut, säger jag!

 

 

 

 

 

.