Coronasmittade kvinnor prioriteras bort från Intensivvården! Männen ges större chans än kvinnor att överleva.

 

Det som har förbryllat mig mest när det gäller coronapandemin i Sverige är att det är så många fler män än kvinnor som får intensivvård när de har drabbats av covid-19. Fenomenet har redan uppmärksammats på flera håll. Ingen har dock hittills kunnat ge någon tillförlitlig förklaring till varför män vårdas mer på intensivvården än kvinnor.

Intensivvård
Bild: regionostergotland.se

Det har talats om att männen blir ”sjukare” av covid-19 än kvinnorna och att de därför behöver mer intensivvård. Det har till och med talats om ”genetiska skillnader” mellan män och kvinnor när det gäller förmågan att stå emot coronaviruset. Immunförsvaret skulle alltså fungera olika bra hos män respektive kvinnor. Kvinnor skulle med andra ord ”tåla infektioner” bättre än män.

Intensivvård
Bild: karolinskaplay.screen9.

Eftersom det inte finns någon forskning som definitivt har slagit fast varför fler coronasmittade män än kvinnor intensivvårdas i Sverige så kan man mycket väl misstänka att det även finns andra orsaker än genetiska bakom det faktum att så många fler män får intensivvård än kvinnor på våra stora akutsjukhus idag.

Intensivvård
Bild: karolinska.se

Det är nämligen något som inte stämmer när man tittar på siffrorna över antalet bekräftat smittade i covid-19, antalet intensivvårdade för covid-19 och antalet avlidna i covid-19 fördelat på män och kvinnor. Så här ser bilden ut idag, söndagen den 26 april 2020:

Totalt antal smittade i covid-19: 18 650 fall

  • varav kvinnor 10 210 fall                      =  55%
  • varav män 8 340 fall                             =  45%

Siffrorna visar att fler kvinnor än män insjuknar i covid-19, vilket man kan undra en del över. När vi sen kommer till vilka som idag vårdas på intensivvårdsavdelningar i landet, så ser bilden ut så här:

Totalt antal vårdade på IVA: 1 315 fall: 

.  varav kvinnor    345 fall                            = 26%

.  varav män         970 fall                            = 74%

Det är alltså färre män än kvinnor som insjuknar i covid-19 men när männen väl hamnar på sjukhuset så är det tre gånger så många män (74 procent) som får vård på VA som kvinnor (26%). Samtidigt vet vi att det fortfarande finns en överkapacitet inom IVA-vården. Det finns alltså lediga IVA-platser som inte har tagits i anspråk.

Svårt sjuk kvinna
Foto av akvarell av konstnären Märta Lindqvist publiceras i min bok Nattens änglar, utgiven på Ekerlids Förlag 2012

Det här är mycket mystiskt. Skulle det bero på att männen blir sjukare än kvinnorna och därför behöver IVA-vård i större utsträckning än kvinnor? Jag skulle kunna hålla med om det om jag inte samtidigt råkade studera antalet dödsfall hittills i covid-19 för män respektive kvinnor. Så här ser den bilden ut idag den 26 april:

Totalt antal avlidna: 2 194 fall

. varav kvinnor      957 fall                  = 44%

. varav män        1 237 fall                  = 56%

Visst är andelen kvinnor bland dödsfallen något lägre än andelen män. Men skillnaden är inte särskilt stor, särskilt inte om man samtidigt tittar på andelen män resp. kvinnor som får intensivvård.

Ekg-undersökning
Bild: 1177.se

När läkare och andra experter förklarar den högre andelen män i IVA-vård så hänvisar man till att män tål infektioner sämre än kvinnor. Men det stämmer ju inte. För det är ju nästan lika stor andel kvinnor som dör i covid-19 som andelen män.

Vilken slutsats drar jag av detta? Jo, att kvinnorna prioriteras bort när det gäller intensivvård, medan läkarna väljer att ge en större andel män intensivvård. Männen får alltså genom intensivvårdsbehandlingen större chans att överleva än kvinnorna. Större chans, ja, men dödligheten bland männen än likafullt högre än bland kvinnorna, trots att männen i större utsträckning får intensivvård.

 

Sjuk äldre kvinna (har inget med detta sammanhang att göra)
Bild: hh.se

Om de som hävdar att kvinnor ”tål” infektioner bättre än män har rätt, så skulle ju ännu fler kvinnor överleva än vad som sker idag. Dödligheten i covid-19 är ändå nästan lika hög bland kvinnor som bland män trots att männen får mer intensivvård. Vad hade hänt med kvinnornas dödlighet om de hade fått samma möjlighet till intensivvård som männen?

Kanske hade fler kvinnor överlevt. Visserligen vet vi att intensivvård är mycket påfrestande för kroppen. Därför avstår många läkare från att ge intensivvård till mycket sjuka och mycket sköra patienter.

Akvarell av Märta Lindqvist

Men jag kan väl inte tänka mig att kvinnor skulle få intensivvård i mindre grad därför att kvinnorna skulle vara skörare än männen. Det är ju männen som är skörast.

Jag vet att jag nu har kommit med mycket hårda anklagelser mot sjukhusen och läkarnas och sjukhuschefernas sätt att prioritera bland patienterna. Vi vet – även om Socialstyrelsen ständigt hävdar motsatsen – att det görs en prioritering i vården idag. Alla patienter får inte samma chans till fullgod vård.

Intensivvård
Bild: twitter.com

Det har kommit in en lång rad tips till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att det förekommer oberättigade prioriteringar bland patienterna på våra sjukhus idag i samband med coronavården, prioriteringar som inte stämmer med de riktlinjer som både regeringen och Socialstyrelsen har antagit och som säger att alla patienter ska behandlas lika utan hänsyn till kön, ålder eller etnicitet. Samtidigt är det alltid de svårast sjuka som ska prioriteras först.

Den som kan bevisa för mig att min tes är fel, nämligen att fler kvinnor än män prioriteras bort från intensivvården, så får man gärna bevisa det. Jag hävdar att siffrorna ovan talar sitt tydliga språk.

Intensivvård
Bild: region norrbotten

Kvinnor insjuknar i covid-19 i något högre grad än män. Män får tre gånger så mycket intensivvård än kvinnor samtidigt som dödligheten i covid-19 är ganska jämnt fördelad mellan könen men att något fler män än kvinnor avlider i denna sjukdom.

Jag hoppas att denna fråga kommer att tas upp till diskussion under den kommande veckan.

Till sist vill jag skicka några vackra blommor till alla de patienter som vårdas för covid-19 och till den vårdpersonal som tar hand om dem på ett kärleksfullt sätt:

Tulpaner
Bild: Elisabet Höglund